Företagsvärdering

This page are also available in English.

Det finns många skäl till att göra en företagsvärdering, men en av de främsta anledningarna är när ett företag vill sälja en del eller hela sin verksamhet. En annan anledning är när ett företag vill förvärva ett företag eller slå sig samman med ett annat företag. Allt fler genomför företagsvärderingar varje år i syfte att löpande följa värdeutvecklingen i det egna bolaget. Det gäller att börja med värdeskapande aktiviteter i god tid inför en försäljning för att kunna höja värdet på bolaget.

Värderingarna ger en bra indikator om vad värdet på bolaget är idag, men också en insikt om vad man bör jobba med för att få ett så högt värde som möjligt på längre sikt. Här kan du värdera ditt företag.

Processen att hitta värdet av en verksamhet innebär att utvärdera alla aspekter av verksamheten och använda objektiva mått.

På denna sida svarar vi på frågor du kan ha om företagsvärderingar, så fortsätt att läsa eller klicka på frågorna nedan som intresserar dig och få ditt svar direkt.

Vad är värdet på mitt företag?

Det finns olika sätt att värdera ett företag. Vilken metod som är bäst beror på vad det är för företag och vad syftet med värderingen är. I allmänhet finns några vanliga huvudområden att basera en företagsvärdering på: tillgångar (substans), relativt marknadsvärde eller fundamentalt värde.

När man tittar på tillgångar och gör en sk substansvärdering så passar metoden inte på alla typer av verksamheter. Denna värderingsmodell passar bäst för t ex fastighets- och investmentbolag samt unga bolag där det finns begränsad ekonomisk information tillgänglig.

En substansvärdering utgår från företagets substansvärde, dvs företagets egna kapital. Substansvärdet är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder, vilket motsvarar det egna kapitalet. Dessa uppgifter finns tillgängliga i balansräkningen, vilket innebär att en substansvärdering är en relativt enkel värderingsmetod.

Ett relativt marknadsvärde fungerar egentligen bara när det finns tillräckligt många andra liknande företag att jämföra ditt företag med. Ett vanligt mått är P/E-tal. Man tar helt enkelt ett bolags marknadsvärde och dividerar med bolagets årsvinst. Ett P/E-tal på 10 innebär alltså att det kommer ta bolaget 10 år att tjäna in dagens börsvärde om vinsten hålls konstant.

En annan liknande multipel är P/B, där B står för ”book”. P/B är alltså bolagets marknadsvärde i relation till det bokförda egna kapitalet.

Ett exempel på en fundamental analys är den diskonterade kassaflödesmodellen (DCF).  Denna metod går ut på att diskontera framtida kassaflöden till ett värde idag.

En mer modern inställning till företagsvärdering är istället att diskontera bolagets framtida överavkastning. Denna modell baseras på tillgängliga bokslutsuppgifter, som många uppfattar vara stabila och mer lättillgängliga än kassaflödesberäkningar. Läs mer om överavkastningsmodeller.

Ytterligare att värderingsmetod är EV (Enterprise Value). På svenska översätts modellen till ”totalt bolagsvärde”. EV är summan av vad ett företag är värt för samtliga investerare, det vill säga för både aktieägare och långivare. Det kan betraktas som det teoretiska priset för att köpa hela rörelsen, det vill säga priset för att köpa samtliga aktier samt betala av företagets lån.

Detta innefattar bolagets marknadsvärde plus bolagets nettoskuld. Alltså, EV = aktiernas marknadsvärde + skuldernas marknadsvärde – kassa. EV är värdet som bolagets framtida kassaflöden ska uppfylla för att dagens marknadsvärde ska hålla.

Många transaktioner göra ofta på skuldfri basis så två vanliga mått är EV/EBIT och EV/EBITDA. Anledningen till att man använder sig av vinst innan räntebetalningar och skatt är för att skulderna är inkluderade i EV, vilket gör måttet jämförbart över de flesta branscherna. EBITDA bör användas främst när man tror att av- och nedskrivningar inte ger en korrekt bild av bolagets investeringar.

EV/S är ett tal som ofta bara används när ett bolag befinner sig i en utvecklingsfas och ännu inte går med vinst. Bolagets ’enterprise value’ dividerat med bolagets omsättning går nämligen att räkna på oavsett hur förlustgenererande bolaget än är.

Här kan du få reda på värdet av ditt företag.

Vad är skillnaden mellan ett företags marknadsvärde och värderingen av ett företag?

Marknadsvärdet kan enklast beskrivas som priset en köpare är villig att betala och det pris som en säljare är villig att sälja sitt företag för. I praktiken finns det flera olika faktorer som sammanfaller för att bestämma priset. Dessa inkluderar antal intresserade köpare, vikten av brådskande överenskommelse, och förhandlingspositionen hos de berörda parterna.

Utgångspunkten är att både värde och pris kommer att fluktuera under ett företags livstid och kanske särskilt i en förhandling. Det grundläggande värdet av ett företag är i första hand baserat på din och köparens tro om framtiden samt köparens förtroende för företaget. Tror du på företagets förmåga att växa och bli lönsamt? Det beror också på branschen företaget är verksamt inom, är det en konjunkturkänslig bransch eller inte? Priset påverkas också av andra saker såsom tidpunkten för en försäljning, timing är ofta en viktig faktor.

Det finns kanske en topp i intresset för bolaget under en begränsad tid? Detta kan påverka priset på företaget. För att utvärdera priset och besluta om din investeringsvilja måste du väga alla faktorer och upprätta en koppling mellan företagets fundamentalvärde, bokföringsinformation samt framtidsutsikterna för företaget. Baserat på det kan köpare och säljare förhoppningsvis nå en överenskommelse om priset.

Det finns några allmänna principer när man tittar på förhållandet mellan marknadsvärde och fundamentalt värde. När det fundamentala värdet är större än marknadsvärdet är marknaden av någon anledning undervärderad jämfört med det faktiska värdet på bolaget. Många investerare söker dessa företag eftersom de ses som en bra investeringsmöjlighet. I det scenario där marknadsvärdet är större än bokfört värde (alltså tillgångar minus skulder), är uppfattningen att företagets framtida avkastning kommer att överträffa avkastningskravet. När marknads- och fundamentalvärdet är lika, finns det samsyn mellan köparen och den egna värderingen av bolaget.

Vad är viktigt att tänka på inför en försäljning av ett företag?

Det finns olika strategier och modeller du kan välja när det gäller att värdera ditt företag. Det finns en fara i att ha för höga förväntningar om den framtida utvecklingen i ditt bolag, särskilt om du står inför förhandlingar om att sälja ditt företag.

En utgångspunkt när du ska sälja ditt företag är att veta värdet förr snarare än senare. Att känna dig säker på din bedömning kommer att hjälpa dig att  bestämma hur du ska pitcha företaget för potentiella investerare eller att prissätta företag korrekt för att hitta rätt köpare.

Risker med att ha för höga förväntningar om framtiden

Att inför en försäljning måla upp orealistiska förväntningar om bolagets framtid kan innebära rättsliga följder. Om företagets historiska resultat inte speglar verksamheten kan det även påverka värderingen på ett felaktigt sätt. Förutom rättsliga åtgärder kan det leda till dåligt rykte i branschen och en övergripande misstro. Intäkter och kostnader ska vara lika med kassaflödet på lång sikt. Eventuella skillnader ska hanteras med periodiseringar och justeringar för att balansera de inkomster som har intjänats (intäkter), eller eventuella utgifter som har uppkommit men ännu inte registrerats. Dessa effekter som uppstår vid olika tidpunkter kommer att balanseras ut i längden. Ofta hanteras avvikelser i förväntningar om företagets utveckling i specifika klausuler i kontrakt mellan köpare och säljare. I klausulerna kan man länka ytterligare betalningar sk tilläggsköpeskillingar som bygger på företagets framtida resultat.

Det är svårt att på kort tid påverka företagets värde inför en försäljning. Det är en process som måste påbörjas i god tid. Begränsade åtgärder nära på en försäljning ger endast marginell effekt på värderingen. En viktig del av företagets värde i många kunskapsföretag är de immateriella tillgångarna: kunniga medarbetare, kunderna och affärsprocesserna. Tillgångar som behövs för att upprätthålla den dagliga verksamheten och tjäna pengar. Utan att göra en riktig företagsvärdering inför en förhandling riskerar du att antingen att utgå från ett för högt pris och skrämma bort potentiella köpare eller att utgå från ett för lågt pris och riskera att få för dåligt betalt. Båda situationerna är dåliga för en säljare, men med en oberoende företagsvärdering ökar din trovärdighet eftersom köparen kommer att kunna se hur du har kommit fram till ditt förväntade pris.

Hur gör man en företagsvärdering i en startup?

De flesta värderingsmodellerna är baserade på historiska intäkter och resultat – något som inte finns tillgängligt i ett nystartat företag. Ett nystartat företag har vanligtvis inga eller låga intäkter. Så hur går det till att värdera en startup?

Grunderna i att värdera en startup

Det finns några olika faktorer att ta hänsyn till vid värdering av en startup. Ett par faktorer som kommer att påverka värderingen är förväntningar om företagets framtida intäkter och resultat, om bolaget förändrar spelreglerna på en befintlig marknad, konkurrensfördelar samt grundarnas tidigare erfarenheter och framgångar som entreprenörer. Faktorer som kan sänka värderingen kan vara låga marginaler, hög konkurrens och en ledning med begränsad erfarenhet. Frågan om värdering i en startup kommer oftast in i bilden när grundare vill ta in externt kapital.

Det som är värt att tänka på är att företagare i allmänhet vill värdera sitt företag så högt som möjligt, medan investerare letar efter den lägsta värderingen möjlig för att maximera avkastningen på investeringen (ROI). Ett sätt att värdera startups är att kombinera flera olika modeller och hitta ett förnuftigt medelvärde. Eftersom uppstart normalt inte har historiska siffror att gå på, baseras modellerna på välgrundade prognoser. Den första användbara modellen är metoden för jämförbar transaktion. Ta reda på hur mycket liknande företag i din bransch och region är värderade.

Det finns några viktiga faktorer när man värderar en startup:
1) Antal användare – om det finns kunder i ett tidigt skede så har det ett värde.

2) Effektiv marknadsföringsstrategi – om det går att påvisa att marknadsföringsmetoderna, attraherar värdefulla kunder till en relativt låg anskaffningskostnad, har det också betydelse för värderingen.

3) Tillväxt – om det går att företaget vuxit med begränsad budget så är det positivt eftersom många investerare kommer att se potentialen för tillväxt med ytterligare finansiering.

 

En fungerande marknadsföringsstrategi kommer att leda till tillväxt, vilket kommer innebära att antalet användare (kunder) kommer att öka. Detta sammantaget visar att du har en fungerade och skalbar affärsidé, vilket kommer ha betydelse för värdet på bolaget.

När det händer kommer antalet användare att stiga. Därför, genom att bevisa att du har en hållbar, skalbar affärsidé, tillför du automatiskt mervärde till din startup.

 

Övriga faktorer som är viktiga:

 

Ett diversifierat och fungerande management team 

Några viktiga egenskaper hos management:

Tidigare beprövad erfarenhet – om teamet inkluderar personer som tidigare framgångsrikt byggt upp andra startup-företag, kommer det att ha betydelse vid värderingen av bolaget.

Kompletterade kompetens – optimalt är om ett startup-team har en blandning av experter vars kompetens kompletterar varandra. En kvalificerad programmerare som arbetar tillsammans med en marknadsföringsexpert är ett exempel på kompetens i grundarteamet som värdesätts av investerare.

Engagemang – bra människor måste lägga en hel del tid och engagemang för att säkerställa att bolaget snabbt kommer igång. Ett team av deltidsanställda är inte attraktivt ur en investeras perspektiv.

 

En fungerande prototyp

Att kunna visa upp en fungerande prototyp har ett stort värde för potentiella investerare. Att kunna visa investerare en fungerande prototyp av din produkt bevisar inte bara att du har envisheten och förmågan att förverkliga en affärsidé, utan det ökar också sannolikheten av ett närliggande lanseringsdatum.

 

Tillgång och efterfrågan

Om ditt företag är verksamt på en starkt konkurrensutsatt marknad med få potentiella investerare så kommer företagets värdering påverkas. Däremot om du har en unik och patenterad idé som har väckt uppmärksamhet hos många investerare, så kommer det att öka värdet på din startup.

 

Gällande trender

Investerare rör sig ofta i flock på jakt efter nästa stora succé. Några exempel är SAAS-bolag och företag verksamma inom AI som attraherar investerare som ofta är beredda att betala en premie. Det innebär att din startup kan vara mer värd om du verkar i en bransch som är i linje med gällande trender.

 

Höga marginaler

En startup med höga vinstmarginaler och förväntad hög omsättningstillväxt är tilltalande för investerare och genererar ofta högre värderingar.

 

Vanliga värderingsmodeller för startups

Det finns ett antal olika värderingsmodeller som används specifikt för startups: Berkus metoden, Scorecard-modellen och Venture Capital (VC) metoden. Dessa är några exempel och finns mer i detalj beskrivna under ”Värderingsmodeller”.

 

Hur ökar jag värdet i mitt företag?

Se till att ditt företag sticker ut. Det finns massor av olika värderingsmodeller och de flesta har både fördelar och nackdelar när det gäller att bedöma ett rimligt värde för ditt företag men grundtanken är att alla modeller ska ge samma värde om förutsättningarna som stoppas in i modellen är desamma. Modellerna har alla en sak gemensamt: tillväxt och lönsamhet är nyckelfaktorerna för att skapa värde i företaget.

Oavsett om värderingsmodellen direkt eller indirekt fokuserar på tillväxt och lönsamhet som nyckelfaktorer, spelar de alltid en stor roll i värderingsprocessen. Varför? När ditt företag konsekvent genererar en högre avkastning än vad dina investerare kräver, skapar du värden som vida överstiger bokförda värden i din balansräkning. Så hur ökar du faktiskt ditt företags värde? Det är en viktig fråga och vi ger några svar nedan:

 

1) Återkommande och förutsägbara intäkter

2) En unik produkt eller tjänst som är svår att replikera

3) Tillväxt, speciellt om den ligger över branschgenomsnittet

4) Nöjda kunder

 

Det här några få exempel, men värt att notera är att alla punkter är nära relaterade till tillväxt och lönsamhet. Vi har nämnt tidigare att ju tidigare du börjar följa värdeutvecklingen i ditt bolag, desto större möjlighet har du att påverka företagets värde inför en framtida försäljning. Det är en bra anledning att göra en företagsvärdering årligen för att upptäcka förbättringsområden. Genom t ex att öka återköpsfrekvensen hos dina befintliga kunder kommer kostnaderna att gå ner och produktiviteten öka. För att kunna se resultaten över tiden måste du fatta ett antal strategiska beslut. Även om den här listan nämner värdefulla strategier, finns det andra åtgärder du kan vidta för att öka värdet på ditt företag. Några förslag är synliggör skalbarhet i verksamheten, vidareutveckla områden som ger konkurrensfördelar och höj priserna på dina produkter och tjänster. Att behålla nyckelpersoner ombord är också en bra strategi eftersom de ger stabilitet och att ovärderlig kunskap stannar i företaget.

Förstå en företagsvärdering

Ur ett rent värderingsperspektiv är de viktigaste frågorna återkommande intäkter, lönsamhet och tillväxt. Det är ganska logiskt att en köpare är villig att betala mer om de ser vinsten ökar, eftersom det visar en stabilare och lönsammare framtid. Se till att justera dina åtgärder med dina värdeskapande mål, genomför förändringar genom att tilldela uppgifterna till de bäst lämpade personerna i företaget. Dessa faktorer vi har tagit upp hjälper dig att bygga ett starkare och mer värdefullt företag! De viktigaste elementen för att förbättra värdet är:

 

1)    Generera en avkastning på eget kapital som överstiger avkastningskravet

2)    Överträffa förväntningar som medfört tidigare år

3)    Satsa på tillväxt endast om avkastningen ligger över kapitalkostnaden, dvs fokus på lönsamhet först och tillväxt därefter.

 

Genom att göra kontinuerliga företagsvärderingar kan du enkelt följa värdeutvecklingen och se effekterna av ditt arbete med att göra ditt företag högre värderat.

 

Här kommer ytterligare några tips:

 

Visa god avkastning och låg risk

För att nå ett optimalt värde vid en försäljning handlar det alltid om att visa att tillgången kan generera bra avkastning, men det är lika viktigt att visa låg risk. Ekonomiskt är det givetvis en fördel om företaget kan visa upp en stark ekonomisk historik. Visserligen är ett företags värde, summan av framtida vinster, men sannolikheten för en framtida utveckling stärks av en stabil och dokumenterad historik.

 

Förklara den historiska utvecklingen

Genom att förklara den historiska utvecklingen kan det bli lättare för potentiella köpare att förstå företaget. En omstrukturering av företaget kan ha medfört att förlustbringande delar av verksamheten har lagts ner och inte längre har en negativ effekt på verksamhetens kassaflöde. Det är då viktigt att potentiella investerare förstår vilka aktiviteter som har genomförts och varför delarna inte längre finns kvar och påverkar verksamheten negativt. Det kallas för att presentera ett “normaliserat” resultat, vilket är vanligt.

Samtidigt är det viktigt att visa vad som driver företagets kärnvinster. Genom att ha en genomtänkt historia kan du också minska den upplevda risken i företaget. Det är viktigt att ha svar på frågor om varför ett företag ska säljas, och varför ägarna ska lämna företaget. I många fall kan en förändring av ägandet förbättra ett företags prestanda och tillväxt. Orsaken till en försäljning kan vara till exempel på grund av sjukdom, att ägarna inte har möjlighet att utveckla företaget vidare eller att ägarna vill realisera de uppbyggda värdena i verksamheten.

Sätt strategi för ägare och se över företagets kunder och leverantörer

Det är inte ovanligt att ägare och ledning är nyckelpersoner i verksamheten. Förutom att vara ägare kan de även sitta i styrelsen och inneha viktiga poster i företaget. Det kan ofta vara en fördel att göra företaget oberoende av ägarna inför en försäljning. Detta gäller givetvis om ägarna avser att upphöra med att vara verksamma i bolaget. I andra fall kan ett värde påverkas positivt av att den tilltänkta nya ägaren och säljarna arbetar tillsammans under överskådlig framtid för att utveckla företaget mot nya mål. I dessa situationer återinvesterar säljarna ofta en del av köpeskillingen och tar del av den framtida avkastningen i en gemensam exit.

Beroendet av ägarna i verksamheten är inte begränsat till ägarna utan fler perspektiv bör övervägas. Hur ser det ut på kundsidan? En potentiell köpare ser helst att företaget inte är alltför beroende av enskilda storkunder. Det kommer givetvis att slå hårt mot företaget om det finns risk att dessa försvinner, vilket påverkar den upplevda risken negativt.

Med en genomtänkt strategi genom att ledning och ägare lägger tid och kraft på att skapa en bra balans i kundmixen. Detsamma gäller leverantörssidan. Även här kan det uppfattas som riskabelt och värdesänkande om företaget är för beroende av en eller ett fåtal leverantörer.

 

Identifiera och beskriv potentialen och eventuella ytterligare förvärv

För att underbygga värdet genom att minska risken i verksamheten är det viktigt att beskriva potentialen korrekt. Ägarna och ledningen har ofta en god uppfattning om vilka framtida utvecklings- och tillväxtområden som finns för företaget.

Du bör lägga mycket tid och kraft på att ringa in och analysera vilka förutsättningar företaget har för att växa i framtiden. Till exempel att utöka produktportföljen eller växa geografiskt. Ofta räcker det med att visa ett proof of concept i att etablera företaget i en ny geografi eller kundmålgrupp.

Det är positivt om bolaget kan visa att det finns identifierade potentiella förvärv. Det kan röra sig om förvärvsdiskussioner som påbörjats, men som av olika anledningar inte har avslutats. En omfattande research om olika målföretag bör ske innan en diskussion påbörjas med en potentiell köpare.

 

Se över balansräkningen och hur effektivt rörelsekapitalet fungerar

Företagets balansräkning är något som ofta bör ses över inför en exit. Det är inte ovanligt att företag äger fastigheten som företaget verkar i. Potentiella köpare är i regel inte intresserade av att dessa fastigheter ska ingå i förvärvet av bolaget, men de kan med fördel lyftas ur verksamheten innan en överlåtelse görs.

Det är inte bara olika fasta och finansiella tillgångar som ska förvaltas inför en försäljning, en genomgång av hur effektivt företaget arbetar med sitt rörelsekapital kan också vara aktuellt. Ett värde på företaget baseras på framtida kassaflöden och många företagare är inte medvetna om hur förändringar i lager och kreditvillkor till både leverantörer och kunder kan påverka det framtida kassaflödet, vilket i sin tur påverkar värdet på bolaget.

Små positiva förändringar i kapitalbindning, leverantörskredittider och kundkredittider kan ge tydliga resultat. Därför kan det vara aktuellt för säljaren att göra en analys av rörelsekapitalet, dess variationer och hur man effektiviserar och skapar en mer optimal mix. Även om detta bör vara en löpande uppgift för ledningen av företaget.

Vad skapar långsiktigt värde i ett företag?

Det långsiktiga värdet i din verksamhet skapas av nöjda kunder, leverantörer som erbjuder kvalitet till rätt pris, investerare som tillför värde till verksamheten samt anställda som är motiverade och som trivs på arbetet.

Hur påverkar risk en företagsvärdering?

De första sofistikerade teorierna om ekonomisk risk utvecklades under 1950-talet, och trots att de har blivit omarbetade och utvecklade sedan dess finns det ingen universell sanning angående risk. Definitionen av risk kommer att variera beroende på vem som står för risken. Köpare, säljare, investerare och kunder kommer alla att ha en egen definition av risk, liksom en varierande nivå av riskaversion. Den allmänna definitionen av risk är den osäkerhet om vad som ligger framför oss. Framförallt innebär framtiden i sig en risk eftersom det finns så många variabla faktorer som bestämmer utfallet av en situation.

Om vi ​​tittar på en affärsverksamhet är risken ofta förknippad med investeringar, och mer specifikt avkastning på investeringar. Ett osäkert ekonomiskt utfall betyder risk i ett företag. Kommer en investerings faktiska avkastning att skilja sig från den förväntade avkastningen? Detta är en viktig skillnad eftersom risk och volatilitet inte är samma sak. Ett instabilt eller volatilt företag betyder inte per automatik att det är riskabelt. Om du kan förutsäga företagets kassaflöde eller vinst kan du planera i enlighet med detta och göra nödvändiga förberedelser. I de flesta investeringssituationer är risken osäkerheten som uppfattas av investeraren.

En fördjupad förståelse av risk

För att fördjupa vår förståelse av risk måste vi undersöka olika faktorer som påverkar risken. För det första har vi branschspecifik risk. I allmänhet har de flesta företag inom samma bransch liknande risker. Den kan baseras på dagliga aktiviteter som en geografisk plats för ett företag eller den utrustning som används, men risken kan också komma från de övergripande tillväxtutsikterna för branschen.

Dessa risker inkluderar hinder för inträde, konsolideringstrender och tekniska krav. Sedan finns den underliggande risken för verksamheten själv. I det här fallet ser vi på varierande utbud och efterfrågan på olika kostnadsstrukturer som påverkar företagets resultat och på storleken på företaget. Större företag tenderar att vara mer stabila än mindre företag med ett nischkundsegment. Vissa företag är lånefinansierade, vilket påverkar risken i bolagen.

Vanligtvis innebär företag som är beroende av lånefinansiering högre risk för aktieägaren – allt annat lika. Ofta används tillgångar som säkerhet, vilket exponerar investeraren ännu mer för risk.

Cash is king

Investerare är också känsliga för likviditetsfrågan. Kommer investeraren att kunna sälja sitt innehav vid en given tidpunkt? Om inte, kan det vara svårt för investeraren att få loss sina pengar vid behov. Ett bra exempel är fastighetsmarknaden. Ibland kan det vara svårt att sälja fast egendom vid vilken tidpunkt som helst beroende på marknadsförhållanden, jämfört med till exempel statspapper. Från en investerares perspektiv är det en stor fördel om en investering i ett företag snabbt kan realiseras.

Ingen universell sanning

Det finns inget enkelt svar på frågan om vad risk faktiskt är eftersom det skiljer sig från många olika situationer. Men genom att bryta ner begreppet risk i olika investerarsituationer kan vi få viss insikt. En allmän princip, som vi hävdar är säker att anta, är att som investerare, ju mer risk du utsätts för desto lägre är värdet på företaget.

Genom att grundligt göra din läxa om företagets logik och därigenom möjliggöra en uppskattning av ditt företags värde, har din riskbedömning en mycket större chans att korrekt reflektera verkligheten. Genom att göra så kommer du ett steg närmare en rimlig uppfattning om vad din specifika risk är och du kan agera utifrån denna!

Vad betyder en företagsvärdering för småföretag?

Genom att veta ditt företags värde idag kan du påverka ditt företags värde imorgon. En vanlig missuppfattning bland entreprenörer är tanken att du bara behöver veta värdet av ditt företag när du är redo att sälja. Men fråga dig själv följande: Äger du hela eller en del av företaget? När vill du gå i pension? Planerar du att växa?

Om du svarade ja på någon av dessa frågor finns det fördelar med att veta värdet på ditt företag redan idag. I många fall inser företagare för sent vikten av att värdera sin verksamhet. Detta är särskilt vanligt bland små- och medelstora företag. Intrycket att en värdering är komplex, kostnadskrävande och mycket tidskrävande är några av anledningarna till att företagare tenderar att vänta med att värdera sina företag. Om du börjar för sent med värderingsfrågan, finns ingen eller liten chans att öka värdet på ditt företag inför en försäljning.

Var är du nu? Var är du på väg?

En företagsvärdering ger dig en ganska gedigen uppfattning om hur ditt företag presterar idag, men också en insikt om var du är på väg. Att veta vilka områden som behöver förbättras för att öka värdet är en extremt värdefull del i en företagsvärdering. Eftersom många företagare först gör en företagsvärdering inför en försäljning, finns det lite eller inget utrymme för att faktiskt förbättra resultaten.

En värdering av ditt företag kan visa vilka områden som behöver förbättras och kan därmed fungera som grunden för strategiska beslut som syftar till att utveckla och förbättra din verksamhet. Det finns olika scenarier där en värdering har stor betydelse. Om vi ​​lägger personliga frågor som skilsmässa och pension åt sidan, finns det flera affärssituationer där en värdering är nödvändig. Om ditt företag är tillräckligt stort kan en notering på en börs vara ett alternativ, vilket innebär att det är av yttersta vikt att sätta ett pris som marknaden anser är rättvist och därmed accepterar.

Vill du ha ett bra pris när du ska sälja ditt företag? En oberoende företagsvärdering kan vara en bra utgångspunkt i en förhandling vid en försäljning av företaget. Genom att värdera företaget årligen innan en försäljningsprocess och vidta åtgärder kan värdet förbättras och därmed prisnivån vid en försäljning. Det är också värt att nämna att en företagsvärdering är en otrolig hjälp under förhandlingar, men det ersätter inte själva förhandlingarna. Om du värdesätter ditt företag bör du veta värdet på ditt företag!

Här kan du få en kostnadsfri indikation på hur ditt företag presterar jämfört med andra liknande företag inom samma bransch och storleksklass.